Reklamační řád

1

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

2

Vznikne-li na zboží dodaném tímto internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem na adrese tridakt@email.cz.

3

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.

4

Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

5

V případě oprávněné reklamce má kupující možnost požádat o proplacení nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Při neoprávněné reklamci může prodávající požadovat po kupujícím úhradu nákladů za zpětné odeslání reklamovaného výrobku kupujícímu.

6

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad (fakturu) a záruční list, pokud byl spolu se zbožím dodán. Zaslané zboží musí být v úplném stavu.

7

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

8

Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.

9

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

10

Za neoprávněnou reklamaci se považuje i udání závady, která se neprojeví, ale i opakované zasílání reklamovaného zboží bez potřebných dokladů k vyřízení reklamace.

11

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

3D shop TRIDAKT, © 2024